Ontwikkelen Talentstrategie

Indien u de behoefte heeft uw bestaande strategie of (onderdelen van) uw beleid tegen het licht te houden kan Anna van Dongen u helpen. Zij heeft ervaring in het succesvol inrichten van een geïntegreerde Talent Management Strategie. 

Voorbeelden waarbij zij advies kan geven of het ontwikkelingsproces voor uw organisatie kan faciliteren, zijn: 

 1. Het opzetten van een Talent Management strategie 
 2. Het faciliteren van een Talenten conferentie
 3. Het faciliteren bij de implementatie van een resultaatgericht beleid
 4. Het ontwerpen van een Talent Toolkit 
 5. De ontwikkeling van talent review facilitation/facilitators
Talent Management strategie

De best presterende bedrijven hanteren een aantal principes voor een effectief talent management proces: 

 • Een helder begrip van de huidige en toekomstige organisatiestrategie;
 • Een duidelijk beeld van het huidige talent en het talent dat nodig is om in de toekomst goede business resultaten te realiseren;
 • Het talent management plan is consistent met de strategie en de waarden van het bedrijf;
 • Het talent management plan kent concrete stappen en maatregelen om de talent strategie succesvol uit te kunnen voeren;
 • Managers worden structureel betrokken bij het uitvoeren van de talent strategie;
 • De individuele en teamdoelstellingen zijn afgestemd op de business doelstellingen;
 • Talentontwikkeling is gebaseerd op de performance van medewerkers;
 • De business impact en de effectiviteit van de activiteiten worden daadwerkelijk gemeten.

Om een geïntegreerde Talent Management Strategie te bouwen is het van belang de mensvraagstukken van uw bedrijfsstrategie helder te krijgen, de skill-gap in kaart te brengen en de inrichting van uw HR architectuur hierop af te stemmen. 

Talenten conferentie

Als onderdeel van een veranderstrategie kan een werkconferentie een goed startpunt zijn om de uitgangspunten van de Talent Management strategie voor de organisatie te bespreken en een implementatieplan uit te werken. Ook kunnen hierbij trainingsmogelijkheden worden opgenomen om specifieke tools te ontwikkelen dan wel te leren hanteren.

Talent Toolkit

Als een strategie voor Talent Management is vastgesteld, kan een Talent Toolkit worden ontwikkeld. Voorbeelden van tools hierbij zijn: 

 • Talent Reviews/assessements,   
 • Succession Planning,
 • Carrièrepaden, 
 • Developmentplannen en 
 • Learning & Development Plan of Learning Pyramide.
Ontwikkelen van een successiemethodiek en - plan

Successieplan formats zijn er in vele vormen en maten. DIt mede afhankelijk van de grootte van de organisatie en de benodigde competenties van medewerkers. Bij een complexe organisatie met vele vestigingen is het vaak lastig een goed opvolgingsplan inzichtelijk te krijgen, m.n. wat betreft consequenties voor andere functies waaruit de opvolger afkomstig is. Door het ontwikkelen van een voor uw bedrijf passende successiemethodiek wordt de inzichtelijkheid vergroot en kunnen heldere opvolgingsplannen worden opgestart en gerealiseerd.

U kunt een voorbeeld van een format voor een successieplan aanvragen bij het kopje 'contact'.

Ontwikkelen van carrièrepaden

Voor (nieuwe) medewerkers is vaak onduidelijk op welke wijze zij zich verder in de organisatie kunnen ontwikkelen. Door (diverse) carrièrepaden in kaart te brengen, wordt zichtbaar wat o.m. nodig is om naar een volgende functie toe te groeien (ten aanzien van competenties, kennis, ervaringen). De analyse van carrièrepaden en een discussie hierover in uw management team brengt de verschillende ideeën bij de teamleden expliciet aan de orde en creëert een gezamenlijk beeld over de organisatie en de benodigde mensen. Hiermee wordt ook voor de organisatie helder wat nodig is om te werken aan talent ontwikkeling van medewerkers.

Mogelijke carrièrepaden zijn ook van meerwaarde voor de arbeidsmarktcommunicatie: het geeft een duidelijk inzicht in loopbaanmogelijkheden voor potentiële medewerkers.

Talent review facilitation

Om objectief talenten reviews te kunnen realiseren, zijn goede facilitoren van groot belang. Een facilitator is iemand die de methodiek kan uitleggen en toepassen, die goede vragen stelt, die de confrontatie durft aan te gaan maar ook een sfeer in het review team kan creëren waarin open met elkaar gesproken wordt over de betreffende medewerkers en een reële toekomstroute wordt voorgesteld. Uitkomsten van een talent review worden meestal samengevat in een zgn. 9box grid. 

U kunt een voorbeeld van een 9boxgrid aanvragen bij het kopje 'contact'.

Terug naar vorige pagina