Anna van Dongen is een ervaren Manager HR/HR Professional die bekend is met het brede terrein van HR. Ze is iemand die 'altijd een weg vindt' kijkend naar wat de organisatie nodig heeft. Bijgaand een selectie uit het portfolio van Anna van Dongen: 


 

HR Strategy workshop

De nieuwe HR Strategy werd ontwikkeld in een werkconferentie met de HR afdeling. Ter voorbereiding is daarbij met het management team besproken wat de organisatie behoefte was. UItgaande van de business strategie werd naar 'de mens in de organisatie' gekeken, onder meer met een SWOT analyse, en werd gezocht naar aangrijpingspunten om de organisatiekracht te versterken. Op basis van actuele inzichten op het gebied van onder andere human capital management, workforce management en talent management werd een strategie ontwikkeld die kon worden toegepast in de organisatie. HRM werd daarbij op een bedrijfskundige en resultaatgerichte manier benaderd. De werkconferentie werd afgesloten met een concreet plan van aanpak.

Read more

Back to top


HR Scan

Aan de hand van de belangrijkste HR -KPIs is een HR Scan ontwikkeld. De organisatie werd op basis daarvan doorgelicht waarna duidelijk werd op welke gebieden aanpassing nodig was en wat goed functioneerde. De Directie had hiermee een tool in handen om de resultaten van het bestaande HR beleid beter te kunnen monitoren. De kwaliteit van het beleid is hierdoor verbeterd en de performance van de afdeling verhoogd.

Back to top


Initial Public Offering (IPO)

Voor een Initial Public Offering (IPO) is het van belang helderheid te krijgen in de elementen van een bedrijf dat na de beursgang dienen te worden gewijzigd en de juiste procedures te doorlopen. In het desbetreffende bedrijf was het noodzakelijk tot een nieuwe organisatie-opzet te maken, nieuwe functies te ontwikkelen, medewerkers te benoemen en op te leiden en afspraken rondom arbeidsvoorwaarden en pensioenen aan te passen. Ook de Ondernemingsraad vragen en het contact met medewerkers gedurende het traject speelde een belangrijke rol. Hiervoor werd onder meer een intensief communicatieprogramma opgezet. 

Back to top


Faciliteren Organisatie dialogen

Voor het begeleiden van verandertrajecten kan gebruik gemaakt worden van Organisatiedialogen. Door medewerkers te betrekken bij het opnieuw inrichten van een werkproces kan de kwaliteit en productiviteit worden verbeterd.

Resultaat- verbeterde efficiëncy, reductie afvalkosten, verhoging A-kwaliteit van producten, kwalitatief betere productie en bezetting, betere betrokkenheid en motivatie van medewerkers.

Back to top


Due Diligence

Bij een due diligence vraagstuk diende de HR component zorgvuldig te worden geanalyseerd om het strategische besluit weloverwogen te kunnen nemen. Op basis van een vragenlijst werd hierbij een onderzoek opgestart en een advies gegeven. Dit advies werd zodanig opgesteld dat het als uitgangspunt kan dienen voor de verdere integratie van de bedrijfsvoering. 

Back to top


Ontwikkelen Talent Management Strategie en TalentToolkit

Talent ontwikkeling bleek een van de belangrijkste succesfactoren voor een organisatie: voor specifieke posities waren lange ontwikkelpaden noodzakelijk. Hiervoor werd een lange termijn strategie uitgezet en specifieke tools ontwikkeld om talent beter te kunnen herkennen, goed te kunnen begeleiden en specifieke competenties te kunnen ontwikkelen. 

Back to top


 Ontwikkelen van een successieplan en career paths

Voor een complexe organisatie met vele vestigingen werd een successiemethodiek ontwikkeld waarbij inzichtelijk werd gemaakt wat de consequenties was voor de andere functies in de organisatie. Dit vergrootte de helderheid over de noodzakelijke competenties binnen het managementteam. Ook konden opvolgingsplannen worden opgestart en daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Met de career paths werd Inzichtelijk gemaakt wat de verschillende carrierepaden en - mogelijkheden waren binnen de organisatie. Ook werd binnen het management team helderheid gecreëerd over uitgangspunten en aanvullende/te ontwikkelen competenties bij elke stap. 

Back to top


Ondernemingsraad vraagstukken

Ondernemingsraden (OR) zijn aanwezig in vrijwel iedere (grotere) organisatie. De Wet op de Ondernemingsraad kent diverse bevoegdheden toe aan een OR, zoals het recht van informatie, advies of instemming. In verschillende organisaties kwamen deze onderwerpen aan de orde. Hierbij werden de noodzakelijke adviezen en/of instemmingen veelvuldig gerealiseerd door het voeren van de dialoog met de OR en het op een goede wijze informeren over de noodzaak van de organisatie en/of personele wijzigingen.

Back to top


Diversity workshop

Als onderdeel van het ontwikkelde diversity-beleid werden workshops georganiseerd om de medewerkers in de organisatie inzicht te geven in het belang van diversity en werden ideeën ontwikkeld om een meer diverse samenstelling van het medewerkersbestand te realiseren.

Back to top


Ontwikkelen Learning Pyramid

Als onderdeel van de Talent Strategie werd een Learning Academy ingericht, waarbij het Learning & Development plan werd opgebouwd voor de diverse functies in de organisatie. 

Back to top


Organisatie ontwikkeling

Met een project team werd een organisatieontwikkelingstraject ingezet waarbij werkgroepen werkten aan specifieke deelthema's. Het doel van elke werkgroep was om specifieke verbeteringen in de werkprocessen te realiseren.

De resultaten werden van tijd tot tijd met elkaar besproken, waarbij inzichtelijk werd gemaakt wat de mogelijkheden waren voor verschillende carrièreverlopen binnen de organisatie. Ook werd binnen het management team helderheid gecreëerd over uitgangspunten en aanvullende/te ontwikkelen competenties bij elke stap. 

Back to top


Communicatieplan en - training

Een belangrijk element om een goede bedrijfsvoering te realiseren is het helder communiceren met medewerkers. Medewerkers goed informeren over de business strategie, de doelstellingen en de behaalde resultaten. Als medewerkers immers niet op de hoogte zijn van de belangrijkste zaken in het bedrijf, hoe kunnen ze dan effectief en efficiënt bijdragen om de resultaten te bereiken? Medewerkers worden daarbij het liefst direct en persoonlijk door hun baas geïnformeerd.

In een internationaal werkend bedrijf bleek het lastig deze lijncommunicatie goed van de grond te krijgen. Het opstellen van een helder communicatieplan motiveerde managers om die communicatieverantwoordelijkheid op zich te nemen. Door een gerichte training werden managers verder geholpen deze rol goed te vervullen en werd aandacht gegeven aan het goed leren luisteren naar medewerkers.

Ter ondersteuning van een (ingrijpende) organisatieverandering werd een maatwerk communicatiejaarplan en - agenda ontwikkeld met verschillende soorten communicatie-activiteiten voor de verschillende (medewerkers)doelgroepen zodat de gewenste verandering werd versterkt.  

Back to top


Werkconferentie Performance Management

In een aantal inspirerende werkconferenties werd met het team op diverse manieren gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw performancemanagement systeem. Gestart werd bij de analyse van de strategie van de organisatie en of de doelstellingen, de inzet, ontwikkeling en prestaties van medewerkers daarop goed aansluiten. Er werd gebenchmarkt wat bij andere organisaties goed werkte en wat diende te worden verbeterd. Het resultaat was een nieuw performance management systeem dat managers en medewerkers hielp gezamenlijk hun jaarplan te maken en naar tevredenheid uit te voeren.  

Back to top


Leiderschapontwikkeling

Een grote organisatie had behoefte aan een programma waarbij organisatiebreed gewerkt werd aan het verbeteren van leiderschapsvaardigheden. Samen met verschillende trainers werd een programma opgezet waarbij o.m. aandacht gegeven aan het opzetten van afdelingsplannen, vergadertechnieken, ontwikkelen van medewerkers, coachingsvaardigheden, communicatievaardigheden, het geven van feedback, beoordelen en vergaderen.

Back to top


Coaching en mentoring

Coaching van managers en medewerkers kan op verschillende momenten plaatsvinden: bij (organisatie)veranderingen of (individuele) (loopbaan)vraagstukken. Coaching kan ook belangrijk zijn voor een individu om specifieke feedback te krijgen over bepaalde vaardigheden die verder kunnen worden ontwikkeld. Hierbij kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn dat managers medewerkers specifieke feedback leren geven over de uitvoering van bepaalde taken en op een goede wijze leren observeren. Ook voor het behouden van medewerkers is het van belang dat managers er zich van bewust zijn hoe medewerkers zich willen ontwikkelen en daar een goed gesprek over kunnen voeren. 

Bij mentoring gaat het om meer mens- en organisatievraagstukken waar een rol vervuld kan worden als klankbord en inhoudelijk deskundige.

Teamcoaching kan worden toegepast om een team beter tot ontwikkeling te laten komen en bij bijvoorbeeld samenwerkingsvragen. Aandacht voor de samenwerking zowel binnen als buiten het directe team heeft positieve effecten op de resultaten van het team. Een teamontwikkelingsplan kan daarbij zicht geven op de elementen binnen het team waar aandacht aan dient te worden gegeven.

Back to top


Engagement Survey

Een engagementscan werd uitgevoerd om aangrijpingspunten voor betrokkenheid van medewerkers te kunnen onderkennen en de innovatiekracht in een organisatie te versterken. Op een praktische wijze konden managers daarmee vervolgens aan de slag om specifieke verbeteringsacties te realiseren. Eén van de uitkomsten daarbij was dat in peergroups werd gewerkt aan de onderlinge communicatie en een workshop werd opgezet rondom beoordelings- en functioneringsgesprekken.                                                                                                                            Back to top


f-b.jpg