Performance

Om bedrijfsresultaten ook daadwerkelijk te kunnen realiseren is het van belang dat de organisatie helder is vormgegeven en medewerkers weten wat van ze wordt verwacht.

Organisatie ontwikkeling

f-dElke organisatie en elk bedrijf zijn continu in beweging. Klanten hebben andere vragen, 'de markt' verandert, een fusie is aan de orde, de strategie moet worden aangepast, nieuwe producten worden ontwikkeld en medewerkers veranderen van functie. Het organisatie-ontwerp vraagt regelmatig om herbezinning om met de veranderingen om te kunnen gaan. Organisatieontwikkeling is een veelgebruikte systematische methodiek voor het tegelijkertijd en in samenhang ontwikkelen van medewerkers en organisatie.

Elke organisatie kent het belang van de keuze voor de juiste waarden, missie en visie, doelen en strategie. Door deze (opnieuw) te kiezen en te formuleren wordt een daarbij passende organisatie-inrichting ontwikkeld en vorm gegeven. Afhankelijk van wat de organisatie gaat doen, leidt dit tot inzicht in de competenties waarover de organisatie moet beschikken om succesvol te zijn. 

Organisatiecompetenties worden voor een groot deel gevormd door de persoonlijke competenties van individuele medewerkers. Door medewerkers zelf mee te laten bouwen aan de nieuwe organisatie, helpt dit de organisatie daadwerkelijk om tot verbeterde bedrijfsresultaten te komen. De organisatie heeft daarbij in grote lijnen een doel en resultaat bepaald, maar de meest geschikte aanpak voor de verandering, wordt gedurende het traject, afhankelijk van de fase, de omstandigheden en eventuele nieuwe vraagstukken, bepaald. Dit is co-makerschap waarbij medewerkers invloed en ruimte krijgen om het eindresultaat van de nieuwe organisatie zelf te concretiseren. Op die manier wordt het veranderproces echt van hen. Gedurende het traject wordt de in de organisatie aanwezige kennis ook gedeeld en wordt ervaring opgedaan met andere manieren van werken in de eigen organisatie. Er is hierbij geen strak tevoren gestructureerd stappenplan waarin alles al vastligt, maar het plan wordt al werkende verder ontwikkeld. Deze ontwikkelaanpak past bij een methode om medewerkers meer autonomie te geven bij het uitoefenen van hun functie; dit blijkt in de praktijk tot meer betrokkenheid en tevredenheid te leiden zowel voor medewerkers als voor organisaties. 

Performance Management

Een Performance Management cyclus helpt om de organisatiedoelen te realiseren en de competenties van medewerkers optimaal in te zetten. De cyclus start bij het planningsgesprek: Wat zijn de belangrijkste punten in ons afdelingsplan? Wat is jouw rol daarin? Wat ga jij het komende jaar realiseren? Welke competenties kun je daarbij inzetten en welke wil/moet je ontwikkelen? Hoe kan ik je daarbij helpen? De gemaakte afspraken worden gezamenlijk opgesteld en vastgelegd in een contract (op een 'SMART' wijze, dit betekent: Specifiek, Meetbaar, Achievable, Realistisch en Timebound). De medewerker gaat gedurende het jaar met de resultaatafspraken en zijn competentieontwikkeling aan de slag, terwijl de manager daarbij faciliteert en coacht. Tijdens een voortgangsgesprek (geadviseerd wordt dit minimaal een keer per jaar te houden) wordt gekeken hoe het met de afspraken gaat en of de resultaten gehaald zullen worden of dat de omstandigheden zijn gewijzigd. Ook wordt besproken hoe het met de competentie ontwikkeling van de medewerker gaat. Indien nodig worden de gemaakte afspraken bijgesteld en vastgelegd. De jaarcyclus wordt afgerond met een beoordelingsgesprek. Daarin worden de gemaakte afspraken geëvalueerd en geeft de leidinggevende zijn waardering over het afgelopen jaar. 

Het feitelijk rendement van het inzetten van een Performance Management Cyclus is het faciliteren van het gesprek tussen manager en medewerker. Indien de resultaten van Performance Management in uw organisatie verbeterd kunnen worden, zit hier vaak het aangrijpingspunt.

Coaching

Anna van Dongen kan u helpen het gesprek hierover aan te gaan en veranderingen te initiëren. Zij is geschoold als coach en heeft daarbij mensen begeleid in verschillende veranderingstrajecten. Hierbij kan het zijn dat bijvoorbeeld managers medewerkers specifieke feedback leren geven over de uitvoering van bepaalde taken en hen op een goede wijze te observeren, ontwikkelen en behouden. 

Leiderschap